facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Statūti

Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā
 
Rīgā 2014.gada 10.oktobrī
ar LR UR lēmumu Nr.6-24/87648/2
 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas


statūti


1. nodaļa. Biedrības nosaukums, darbības teritorija un darbības termiņš
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Piļu un muižu asociācija” (turpmāk - Biedrība), nosaukuma saīsinājums - LPMA.
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Latvian Association of Palaces and Manors, nosaukuma saīsinājums - LAPM.
1.3. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika.
1.4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


2. nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un tiesības
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; piļu un muižu unikālo kultūrvēsturisko vērtību un vides apzināšana, atjaunošana, uzturēšana un attīstība;
2.1.2. kultūras tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstības veicināšana;
2.1.3. kultūras mantojuma saglabāšanas popularizēšana.
2.2. Galvenie uzdevumi:
2.2.1. apvienot piļu un muižu saglabāšanā un attīstībā ieinteresētās juridiskās un fiziskās personas;
2.2.2. izstrādāt attiecīgas mērķprogrammas un projektus piļu un muižu attīstībai, piedalīties dažādu projektu atlases un investīciju piesaistes konkursos;
2.2.3. pieaicināt interesentus, zinātniekus un ekspertus, kā arī sponsorus un mecenātus līdzekļu piesaistei Biedrības kopējo mērķu realizācijai;
2.2.4. izveidot un uzturēt informācijas datu bāzi par Latvijas pilīm un muižām.
2.3. Statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai Biedrībai ir tiesības:
2.3.1. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;
2.3.2. sasaukt sapulces, organizēt konferences, seminārus, diskusijas un citus pasākumus;
2.3.3. veikt normatīvajos aktos paredzētas juridiskas un saimnieciskas darbības;
2.3.4. deleģēt savus pārstāvjus valstiskās un nevalstiskās institūcijās un organizācijās;
2.3.5. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;
2.3.6. pieņemt ziedojumus, organizēt akcijas un ziedojumu vākšanas kampaņas;
2.3.7. veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.


3. nodaļa. Biedru uzņemšana Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
3.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska (personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu) vai juridiska persona (turpmāk – Pretendents), kuras darbs, īpašums vai intereses saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu, muižu apsaimniekošanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
3.2. Viena juridiska vai fiziska persona var pārstāvēt vienu vai vairākus kultūrvēsturiskos objektus, maksājot atbilstošu biedru maksu.
3.3. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde Pretendenta pieteikumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Pretendentu uzaicina uz valdes sēdi un dod viņam vārdu viedokļa paušanai. Pretendenta neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no Pretendenta. Valde motivētu lēmumu Pretendentam paziņo septiņu dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
3.4. Valdes noraidošo lēmumu Pretendents var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida Pretendenta pieteikumu, atkārtotu pieteikumu Pretendents var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.
3.5. Biedrs ir uzņemts Biedrībā, ja ir valdes sēdes lēmums un nomaksāta iestāšanās nauda un biedra nauda par kārtējo gadu.
3.6. Ja trīs mēnešu laikā nav veikti iestāšanās naudas un biedra naudas maksājumi, valde lēmumu par uzņemšanu Biedrībā anulē.
3.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
3.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
3.8.1. biedrs nepilda statūtus, biedru sapulces un valdes lēmumus;
3.8.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
3.8.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā statūtos noteiktajam;
3.8.4. biedrs ar savu darbību kaitē kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai, uzturēšanai, ļaunprātīgi neveic normatīvajos aktos noteiktos pienākumus kultūras mantojuma apsaimniekošanā, tādejādi kaitējot Biedrības labajam vārdam.
3.8.5. biedrs nav nomaksājis gada biedra naudu līdz kārtējai biedru sapulcei.
3.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Motivētu lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības izslēdzamajam biedram paziņo rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas.
3.10. Biedrībā var uzņemt Goda biedrus, kuriem ir nopelni Biedrības darbā, kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanā, atjaunošanā un apsaimniekošanā. Goda biedram nav balsstiesību, un goda biedrs nevar pārstāvēt kādu konkrētu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu. Goda biedrus uzņem valde pēc valdes locekļa vai Biedrības biedra ierosinājuma, un apstiprina biedru sapulce. Goda biedrs nemaksā biedra naudu.
3.11. Par Biedrības biedriem uzskata tos, kuri līdz kārtējai Biedru sapulcei ir veikuši biedru naudas maksājumus.


4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju sēžu protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, izteikt savu viedokli;
4.1.4. izmantot Biedrības atbalstu gadījumos, kad biedra darbības jautājumi tiek izskatīti valsts un pašvaldību institūcijās;
4.1.5. iestāties un darboties citās organizācijās, kuru statūti un normatīvie akti nav pretrunā ar Biedrības statūtiem un normatīvajiem aktiem.
4.2. Biedrības biedru pienākumi:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
4.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
4.4. Goda biedriem ir šādas tiesības:
4.4.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību;
4.4.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, izteikt savu viedokli.
4.5. Goda biedriem ir šādi pienākumi:
4.5.1. ievērot statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, kas attiecas uz Goda biedriem.
4.5.2. atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.


5. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
5.1. Ar valdes lēmumu var izveidot Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības. Struktūrvienības nav juridiskas personas.
5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību nosaka struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


6. nodaļa. Biedru sapulce. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.
6.2. Biedru sapulce lemj par atklātu vai slēgtu sapulces norisi un balsojumu.
6.3. Biedru sapulces kompetencē ir:
6.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
6.3.2. Biedrības valdes priekšsēdētāja ievēlēšana;
6.3.3. valdes locekļu kandidātu, kuri aizvieto no valdes izstājušos vai no Biedrības izslēgtos valdes locekļus, skaitliskā sastāva noteikšana un ievēlēšana;
6.3.4. gada pārskata apstiprināšana;
6.3.5. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
6.4. Biedru sapulce ievēl sapulces vadītāju no biedru vidus.
6.5. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību, ja pārstāvim ir izsniegts biedra rakstisks pilnvarojums.
6.6. Kārtējo biedru sapulci sasauc vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 28. martam.
6.7. Ārkārtas biedru sapulci sasauc pēc valdes pieprasījuma vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.8. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces norises, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu pa pastu vai uz Biedra atsevišķā iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
6.9. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru.
6.10. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā sasauc atkārtotu biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.11. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.


7. nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un 8 (astoņiem) valdes locekļiem.
7.2. Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus uz trīs gadiem ievēl biedru sapulce.
7.3. Valde no savu locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku.
7.4. Valdes priekšsēdētājs ir Biedrības prezidents. Prezidenta prombūtnes laikā valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda valdes priekšsēdētāja vietnieks - Biedrības viceprezidents.
7.5. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks pārstāv Biedrību atsevišķi, un pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību kopā.
7.6. Valde pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem. Valde patstāvīgi lemj par valdes locekļu pienākumu sadali.
7.7. Valde organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.
7.8. Biedrības uzdevumu veikšanai valde var pieņemt darbā algotus darbiniekus.
7.9. Izpilddirektors ir algots darbinieks, kuru pieņem darbā Biedrības prezidents pēc valdes lēmuma.
7.10. Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.
7.11. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu.
7.12. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu.
7.13. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Valdei pieņemot lēmumus, vienlīdzīgas balsu sadalīšanās gadījumā, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
7.14. Valde izņēmuma gadījumos ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. Šādas rīcības pamatojumam ir jābūt iekļautam lēmuma aprakstošajā daļā. Par rakstveida balsojumu atzīst parakstītu dokumenta oriģinālu, faksu vai e-pastu.
7.15. Valdes loceklis nesaņem atlīdzību par darbu valdē, taču atsevišķu pienākumu veikšanai valde var nolemt piešķirt atlīdzību valdes loceklim. Par atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību lemj biedru sapulce.
7.16. Valdes loceklis ir tiesīgs prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā. Par izdevumu veidiem un summu lemj Valde.
7.17. Valdes locekli var atsaukt ar biedru sapulces lēmumu.
7.18. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.
8. nodaļa. Revidents
8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru sapulce uz vienu gadu.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, Biedrības budžetu un gada pārskatu un iesniedz biedru sapulcei;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.3.5. veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, ne retāk kā reizi gadā.


9.nodaļa. Biedru nauda
9.1. Biedrības biedri maksā iestāšanās naudu un biedru naudu biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.


10. nodaļa. Biedrības finanses
10.1. Biedrības finanses veido:
10.1.1. ikgadējie biedru naudas un iestāšanās naudas maksājumi;
10.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
10.1.3. biedru naudas maksājumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem;
10.1.4. citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
10.2. Biedrības saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi likumā atļautie maksājumi izlietojami Biedrības statūtos paredzētajiem mērķiem. Ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu.


Statūti apstiprināti ārkārtas biedru sapulcē Rīgā, Kultūras pilī Ziemeļblāzma 2013.gada 26.novembrī
CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.